Condiciones d’enviament

La compra de productes en el Portal està subjecta a el pagament de despeses d’enviament, a compte de comprador.

 

PARTICULARS:

Les despeses d’enviament dependran de la destinació i de el nombre de productes adquirits d’acord amb el pes dels productes comprats i la província de destinació. En qualsevol cas, les despeses d’enviament efectius es detallaran al llarg de el procés de compra i el comprador tindrà la possibilitat de revisar aquests costos abans de finalitzar la seva compra. NEUICE no pot fer-se responsable de la demora en el lliurament de les comandes per causes no imputables directament a NEUICE, casos fortuïts o de força major.

NEUICE.COM únicament envia els seus productes a: Espanya Peninsular, Illes Balears, Illes Canàries, Alemanya, França i Portugal. No serà possible realitzar el procés de compra a través del Portal a destins diferents dels indicats. 15 CELLERS no realitza enviaments de productes a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

El lliurament de les comandes es realitzarà en el domicili de lliurament designat lliurement per l’Usuari. NEUICE no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades per l’Usuari a aquest efecte, així com en el supòsit en què el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a NEUICE, tal com l’absència del destinatari en l’adreça de lliurament.

Els lliuraments s’envien a l’adreça de lliurament que el Client indica, en un termini de lliurament dependrà de la destinació i tipus d’enviament triat. La prestació dels serveis d’enviament s’efectuaran en un termini de 5 a 7 dies laborables, en el còmput temporal s’exclouen els dies festius a la localitat de destinació.

Si el Client no rebés la comanda en el termini indicat pot posar-se en contacte amb NEUICE a través de la secció de Contacte de la pàgina web.

En cas d’incompliment del termini de lliurament, la indemnització a abonar consistirà en la devolució dels ports satisfets pel client. No es considerarà incompliment de termini de lliurament el causat per absència o canvi de domicili de l’interessat, destinatari o adreça desconeguts, impagament de ports, bestretes o reemborsaments, tancament per vacances, lliuraments fora de termini en segon intent de lliurament, causes de força major o cas fortuït o altres no imputables al transportista. Així mateix, s’eximeix de responsabilitat en els casos d’incompliment de termini de lliurament en enviaments a Balears o enviaments internacionals per causes alienes al transportista (retards de companyies aèries, marítimes, transportistes, càrrega i / o descàrrega …).

En cas d’absència del destinatari i sempre que sigui possible, es deixarà nota de pas amb la informació necessària per acordar una nova entrega en el domicili del destinatari o les indicacions necessàries perquè aquest vagi a recollir el producte a un determinat lloc. En tot cas, transcorreguts 7 dies des de l’últim intent de lliurament sense que la comanda hagi pogut lliurar-se, el mateix serà retornat a origen procedint-se a resoldre el contracte.

NEUICE garanteix al Client la possibilitat d’anul·lar la seva comanda en qualsevol moment sempre que l’anul·lació es comuniqui abans que la comanda hagi estat posat a disposició del transportista per al seu enviament. En cas contrari haurà d’esperar a rebre la comanda per exercir el dret de desistiment. Pot comunicar-nos el seu desistiment fins a 14 dies naturals des que va rebre el producte.

El Client haurà de manifestar la seva intenció de desistir dins el termini indicat, i realitzarà la devolució del producte, per al que tindrà fins a 14 dies naturals des que va comunicar el seu desistiment. Per exercir el seu dret de desistiment, el Client podrà remetre un correu electrònic a l’adreça neuice@u-bglobal.com incloent el seu nom i adreça, així com el nombre de la seva comanda. En aquest correu electrònic el Client haurà d’especificar de manera clara i inequívoca que desitja exercir el seu dret de desistiment.

NEUICE reemborsarà les sumes abonades pel client sense retenció de despeses. No obstant això, el cost de la devolució del producte serà a càrrec del Client.

Rebuts els productes sobre els quals recau el desistiment i verificat el seu correcte estat (han de tornar-ne el seu embalatge original) NEUICE retornarà al Client les sumes abonades en un termini màxim de 14 dies naturals mitjançant la mateixa modalitat de pagament emprada pel client, a no ser que el Client hagi disposat expressament el contrari i sempre que el Client no incorri en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

La comanda retornat haurà de ser lliurat juntament amb l’albarà de lliurament i, si escau factura emesa per NEUICE, corrent el Client amb les despeses de devolució.

Si un producte diferent al sol·licitat pel client fora lliurat per error de NEUICE, se li lliurarà el producte correcte, recollint el primer, sense cap càrrec addicional per al Client.

Si un producte hagués arribat a el client trencat, danyat o en males condicions, NEUICE es farà càrrec de recollir-lo en el seu domicili, substituint-lo per un altre en bon estat, sense càrrecs addicionals.

Per a qualsevol reclamació o consulta pot dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: neuice@u-bglobal.com

 

EMPRESES:

Tots els preus indicats al web són en condicions EXWORK, per tant, el client s’haurà de fer càrrec del transport. Si el client ho necessita pot contactar amb NEUICE per a l’assessorament logístic.

Per a la coordinació de la recollida el client haurà de contactar amb NEUICE mitjançant el formulari de contacte i l’informarem de la data de recollida.

Els terminis de lliurament estan subjectes a la disponibilitat i / o si el client necessita d’alguna modificació en les contra etiquetes per adaptar-les a país de destinació.

Un cop lliurat el producte NEUICE no es fa responsable del trajecte a destí ni de possibles danys que pugui patir el producte durant el trajecte.

NEUICE es compromet a aportar tota la documentació necessària per a l’exportació i importació del producte.

NEUICE garanteix al Client la possibilitat d’anul·lar la seva comanda en qualsevol moment sempre que l’anul·lació es comuniqui abans que la comanda hagi estat posat a disposició del transportista per al seu enviament o abans que s’hagi començat a produir.

Per a qualsevol reclamació o consulta pot dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: neuice@u-bglobal.com